About us

เกี่ยวกับเรา

Central Technology Organization (CTO) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า Central Tech เป็นบริษัทในเครือ Central Group ที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในฐานะกลุ่มบริษัทธุรกิจค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เราให้บริการด้านไอทีและเทคโนโลยีให้แก่กลุ่มบริษัทในเครือ Central Group ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยการวางรากฐานทางด้านเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ร่วมมือกันในกลุ่มเพื่อผสานช่องทางทั้งหมดของธุรกิจให้มีโครงสร้าง Omni-Channel ที่มีประสิทธิภาพ โดยวิสัยทัศน์ของเรานั้นมุ่งเน้นไปที่การศึกษา ค้นคว้า และหาเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทันสมัย เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจด้าน E-Commerce, Omni Channel, IoT, Data & Analytics, AI, APIs และอื่นๆ เพื่อให้ธุรกิจพัฒนาและก้าวไปข้างหน้าพร้อมผลักดันให้ Central Group เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีในธุรกิจค้าปลีกอยู่เสมอ

About us

Central Technology Organization (CTO) or Central Tech is a part of Central Group which is well-known as the biggest retail in Thailand. We provide the best solutions for Central Group worldwide by creating strong technology foundation, group collaboration, and Omni-Channel framework to ensure we are driving Central Group into the future and always be the leading in retail technology. Our journey looks at the most modern technologies for E-Commerce, Omni Channel, IoT, Data & Analytics, AI, APIs and more

Let's we

Work together!